Generelle medlemsvilkår for Vassfjellet Vinterpark AS

1. Generelt

1.1. Anvendelsesområde

Generelle medlemsvilkår for Vassfjellet Vinterpark AS gjelder mellom den personen («Medlem») som har tegnet eller registrert Medlemsavtale med Vassfjellet Vinterpark AS («Vassfjellet»).

I tillegg til Medlemsavtalen plikter Medlemmet å følge de regler som til enhver tid gjelder for anlegget, tjenester og tilbud fra Vassfjellet.

1.2. Godkjenning av vilkår

Ved å registrere seg som medlem av Vassfjellet, aksepteres de generelle medlemsvilkårene for Vassfjellet. Dersom du registrerer medlemskap for en annen person, er det ditt ansvar å sikre at vedkommende er klar over medlemsvilkårene og aksepterer dem. Ved å fullføre registreringen garanterer du at andre deltakere er informert om og har akseptert disse vilkårene

2. Vassfjellets tjenester

2.1. Sesongbasert bruk

Vassfjellets alpinanlegg og sykkelpark er tilgjengelige for fri bruk for Medlemmet i Vassfjellets åpningstider, både sommer og vinter. Vassfjellets åpningstider varierer gjennom uken og året, og kunngjøres på Vassfjellet hjemmesider. Ved sesongovergang er Vassfjellet stengt.

Individuelle avtaler så som servering, skiutleie, skiskole og service inngår ikke i tjenesten.

2.2. Begrensninger for bruk av tjenesten

Vassfjellet kan begrense tilgangen til bruk av enkelte tjenester, der det er nødvendig for å kunne oppfylle medlemsavtalen overfor andre medlemmer, eller hvor kapasitet, organisert idrett, klimatiske forhold eller naturhensyn tilsier det.

Bruken av tjenester med begrenset kapasitet, som Mountain Cart kan avgrenses til et bestemt tidsrom per medlem per dag.

3. Medlemskap

3.1. Løpende avtale – fornyelse – gyldighetsperiode

Medlemskapet i Vassfjellet er et løpende avtaleforhold med en bindingstid på 12 måneder (årsmedlemskap). Medlemskapet kan ikke sies opp i bindingstiden. Medlemskapet forlenges automatisk med en ny bindingstid på 12 måneder etter utløpet av den avtalte perioden og fortsetter inntil medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 5.

Medlemskapet gjelder fra og med datoen for kjøpet og fortsetter inntil medlemsavtalen er avsluttet.

Vassfjellets tjenester er tilgjengelig for Medlemmet straks etter avtaleinngåelse.

3.2. Medlemsfordeler

Medlemskapet gir medlemmet rett til å benytte seg av Vassfjellets tjenester som beskrevet i kapittel 2, og rett til å dra nytte av Vassfjellets øvrige tilgjengelige tilbud i samsvar med gjeldende vilkår.

3.3. Myndighetsalder – mindreårige

Medlemskap i Vassfjellet kan bare tegnes av myndige personer, det vil si de som har fylt 18 år.

Personer som ikke har oppnådd myndighetsalder kan bli medlemmer av Vassfjellet dersom en foresatt inngår avtalen på vegne av medlemmet. Den foresatte påtar seg ansvaret for medlemskapet, inkludert ansvar for alle betalinger knyttet til medlemskapet. Medlemsvilkårene gjelder fullt ut for den mindreårige, med unntak av kapittel 4 og 5 som påhviler den foresatte.

4. Betaling av Medlemskap

4.1. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og vises både eksklusive og inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil bli opplyst før bestilling og inkluderer alle kostnader knyttet til kjøpet, som avgifter, gebyrer og leveringskostnader. Medlemmets avtalte pris reguleres ikke i bindingstiden. Prisene reguleres årlig, med virkning ved fornyelse.

4.2. Betalingsansvar

Medlemmet er ansvarlig for å betale medlemsavgift og eventuelle andre avgifter i henhold til Vassfjellets gjeldende priser. Dette gjelder også for foresatte eller andre som har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

4.3. Betalingsfrist

Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, vil det bli sendt en purring og deretter et inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling kan Vassfjellet kreve dekning for omkostninger og renter i samsvar med gjeldende lovgivning.

4.4. Adgangssperring ved forsinket betaling

Ved forsinket betaling kan adgangen til anleggene midlertidig sperres inntil det skyldige beløpet er betalt, som beskrevet i kapittel 8.

4.5. Betalingsbehandling

Når du gjennomfører kjøp hos Vassfjellet, behandles betalingen av et eksternt betalingsforetak, for tiden Riverty Group Norway (989 163 795). Det opprettes avtalegiro med betalingsforetaket for månedlig trekk.

4.6. Innfordring

Hvis Medlemmet misligholder betalingskravet og mottar påminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, skal betalingen skje i henhold til informasjonen på fakturaen fra den ansvarlige for innfordring.

4.7. Nektet tilgang ved manglende betaling

Ved manglende betaling har Vassfjellet rett til å nekte Medlemmet tilgang til tjenestene knyttet til medlemskapet. Vassfjellet forpliktelser etter medlemsavtalen opphører fra Medlemmet nektes tilgang.

5. Avslutning av Medlemskapet

5.1. Avslutning av medlemskap

Medlemskapet hos Vassfjellet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men betalingsplikten løper uavhengig av dette i bindingstiden på 12 måneder, regnet fra kjøps- eller fornyelsesdato.

Ved avslutning før 12-måneders bindingstidens utløp, plikter Medlemmet å betale gjenværende terminbeløpene av bindingstiden. Betalingsavtalen fortsetter månedlig frem til utløp av bindingstiden, medlemskapet fornyes ikke. Medlemmet kan be Vassfjellet om sluttfaktura for samlet utestående.

Ved avslutning har Medlemmet har rett til å benytte Vassfjellets tjenester frem til bindingstidens utløp.

5.2. Fornyelsesvarsel

Før bindingstiden utløper, vil Medlemmet motta en e-postmelding med varsel om å avslutte medlemskapet hvis Medlemmet ønsker at medlemskapet ikke fornyes. Dersom medlemmet ikke gir beskjed om avslutning innen fristen, fornyes medlemskapet for nye 12 måneder.

5.3. Suspendering og oppsigelse fra Vassfjellets side

Ved vesentlig mislighold har Vassfjellet rett til å suspendere et medlem og dets kundekonto og si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning. Vesentlig mislighold inkluderer blant annet manglende betaling, og alvorlige brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 7, herunder unnlatelse av å følge pålegg fra Vassfjellet. Oppsigelse fra Vassfjellet fritar ikke Medlemmet fra betalingsplikt i bindingstiden.

6. Frysing av medlemskap

6.1. Frysing ved sykdom eller skade

Medlemskap kan fryses i en angitt periode hvis et medlem blir syk eller skadet i løpet av avtaleperioden og på grunn av dette ikke kan benytte seg av noen av Vassfjellets tjenester. Skader og sykdommer som Medlemmet hadde ved tegning av medlemskapet gir ikke rett til frysing. Ved familiepakker reduseres ikke månedsprisen ved frysing, men den kan endres dersom det finnes et alternativ som blir billigere for Medlemmet, for eksempel ved skade hos en av de voksne i en familie på to voksne og ett barn.

6.2. Melding om skade/sykdom

Medlemmet må gi beskjed til Vassfjellet innen rimelig tid etter at skaden/sykdommen oppsto. Det kreves en gyldig legeattest som angir start- og sluttidspunkt for perioden som medlemskapet fryses.

7. Medlemmenes ansvar

7.1. Medlemmenes plikter

Medlemmet forplikter seg til å gjøre seg kjent med og følge gjeldende sikkerhetsregler og alpinvettregler i anleggene. Manglende etterlevelse av reglene kan medføre sanksjoner som beskrevet i Kapittel 8.

Ved opprettelse av medlemskap skal Medlemmet oppgi korrekt personalia og legge ved et gjenkjennelig ansiktsbilde. Alle oppgitte personalia må være korrekte og identiske med de personopplysningene som finnes på gyldig ID (pass, førerkort, bankkort, etc.). Feilaktige opplysninger kan medføre sanksjoner i henhold til Kapittel 8.

For familiemedlemskap må Medlemmet kun inkludere familiemedlemmer som bor på samme bostedsadresse i samme husstand. Inkludering av medlemmer som ikke deler samme bostedsadresse kan medføre inndragning, gebyr og sanksjoner til i henhold til Kapittel 8.

Medlemmet skal skriftlig informere Vassfjellet ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, inkludert endringer i navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Det er Medlemmets ansvar å holde slike opplysninger oppdatert.

Medlemmet må være oppmerksom på varslinger om fornyelse eller betalingsoppfordringer via e-post og/eller SMS, dersom e-postadressen ikke er oppgitt.

7.2. Personlig medlemskap

Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres eller benyttes av andre enn Medlemmet. Misbruk av heiskort/medlemskap kan føre til sanksjoner i henhold til Kapittel 8.

7.3. Deling av innloggingsinformasjon

Medlemmet skal ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til Vassfjellets tjenester ved å dele innloggingsinformasjon og lignende. Misbruk av kan føre til sanksjoner i henhold til Kapittel 8.

7.4. Ansvar for Heiskort

Medlemmet er ansvarlig for forsvarlig oppbevaring av sitt Heiskort for å unngå misbruk. Mistanke om misbruk skal umiddelbart rapporteres til Vassfjellet.

Ved ødelagt, mistet eller glemt Heiskort skal Medlemmet informere Vassfjellet så snart som mulig. Vassfjellet vil da sperre kortet og utstede et nytt Heiskort. Medlemmet er ansvarlig for kostnadene for nytt Heiskort.

8. Sanksjoner, utestengelse, inndragning og sperring av Heiskort

8.1. Sperret Heiskort ved uriktig informasjon

Ved uriktig oppgitt personalia og/eller bilde ved kjøp av Medlemskap vil Heiskortet bli midlertidig sperret inntil korrekt informasjon er mottatt og bekreftet av Vassfjellet.

8.2. Inndragning ved misbruk og regelbrudd

Misbruk av Heiskort, inkludert bevisst eller ubevisst utlån fra en annen persons medlemskap/Heiskort, vil føre til inndragning av kortet.

Ved brudd på Alpinvettreglene eller unnlatelse av å følge anleggets sikkerhetsregler eller pålegg fra Vassfjellets ansatte kan Heiskortet inndras.

8.3. Midlertidig adgangssperre ved utestående betaling

Ved manglende betaling som nevnt i Kapittel 4, har Vassfjellet rett til å midlertidig sperre adgangen til anleggene inntil det skyldige beløpet er innbetalt.

8.4. Kostnader ved inndragning og sperring av Heiskort

Inndratt Heiskort kan hentes ut mot et gebyr på 1.500 kroner.

Sperret eller inndratt Heiskort gir ikke rett til refundering eller kreditering av fremtidige fakturaer.

Midlertidig adgangssperre ved utestående betaling åpnes uten kostnad.

9. Angrerett ved tegning og fornyelse

Ved tegning og fornyelse av medlemskap legger Vassfjellet til grunn angrerettslovens bestemmelser.

Dersom Medlemmet har inngått avtale om medlemskap på nett eller per telefon, har Medlemmet rett til å gå fra medlemskapet i en periode på 14 dager fra den dag avtalen ble inngått. Retten til å gå fra avtalen gjelder også ved fornyelse av medlemskapet. Melding om bruk av retten kan sendes per e-post til Vassfjellet, ved personlig oppmøte i kundesenterets åpningstid eller ved å sende utfylt angreskjema innen fristen.

Dersom medlemmet går fra avtalen i løpet av 14-dagers perioden, er medlemmet ansvarlig for vanlige kostnader knyttet til bruk av tjenesten. Hvis Medlemmet bruker tjenester eller Heiskort før utløp av fristen, må medlemmet betale for bruken i samsvar med gjeldende prislister for dagskort.

10. Personskade

10.1.    Ansvar ved bruk av anlegget

Medlemmet bruker Vassfjellets anlegg på eget ansvar. Vassfjellet påtar seg ikke ansvar for personskader som Medlemmet kan pådra seg i forbindelse med opphold eller utøvelse av aktivitet i Vassfjellets anlegg.

11. Personvern og markedsføring

11.1. Personvern

Vassfjellet forplikter seg til å behandle Medlemmets og mindreåriges personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

11.2. Markedsføring og tilbud

Vassfjellet kan sende e-post eller SMS med medlemstilbud og andre tilbud fra samarbeidspartnere. Disse henvendelsene er en del av vårt tilbud til deg som Medlem og gjennomføres i henhold til markedsføringsloven § 15 tredje ledd (eksisterende kundeforhold). Ved inngåelse av Medlemsavtalen har du muligheten til å velge bort dette i samsvar med loven.

11.3. Informasjon om tjenester

Som en del av våre tjenester vil vi også sende informasjon om ski- og føreforhold samt andre relevante opplysninger knyttet til ditt medlemskap hos Vassfjellet.

12. Ansvarsbegrensning, tvister

12.1. Oppfyllelseshindring

Vassfjellet er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Vassfjellets tilbud til Medlemmet når forholdet ligger utenfor Vassfjellets kontroll og Vassfjellet med rimelige tiltak ikke kunne forutse eller overvinne følgene av det. Det gjelder blant annet ved strømbrudd, maskinstans, vanskelige værforhold og offentlige pålegg.

12.2. Endringer i vilkår

Vassfjellet har rett til å gjøre mindre endringer i vilkårene uten særskilt varsel til medlemmene. Vesentlige endringer, som for eksempel tilgjengelige anlegg, gebyrer, sanksjoner og medlemmenes plikter gjøres med virkning ved sesongovergang, normalt mai og november hvert år.

12.3. Tvisteløsning

Tvister mellom Medlemmet og Vassfjellet skal søkes løst i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstolene. Trondheim er verneting.